Uchwała nr XIV/113/03

Uchwała nr XIV/113/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w wysokości 30 zł za każdy wypis i wyrys.
 
 
§ 2.
 
1.    Opłatę administracyjną uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie przed wydaniem wypisu i wyrysu.
2.    Wypis i wyrys wydaje się po okazaniu dowodu zapłaty opłaty administracyjnej.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, konieczne jest wprowadzenie dodatkowej opłaty administracyjnej, zasilającej konto Urzędu Miejskiego w Mosinie, za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
Zapisy wyżej wymienionej ustawy umożliwiają uzyskanie pozwolenia na budowę tylko w oparciu o wyrys i wypis z planu z pominięciem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z tym obecnie już obserwuje się zwiększenie ilości wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dlatego w celu pokrycia zwiększonych kosztów przygotowania odpowiednich odpowiedzi na te wnioski niezbędne jest wprowadzenie dodatkowej opłaty administracyjnej.