Uchwała nr XIV/111/03

Uchwała nr XIV/111/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 września 2003 r.
 
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów
na terenie Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina w składzie:
1)    przedstawiciel Burmistrza - Kierownik Referatu Oświaty: Maria Chodorowska - przewodniczący komisji,
2)    dwóch członków Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Mosinie:
Halina Labrzycka-Jankiewicz,
Danuta Białas,
3)    przedstawiciele szkół wnioskodawców:
Anna Chilczuk-Bech - Zespół Szkół w Mosinie,
Lidia Szyrej - Gimnazjum w Pecnej,
Anna Oziemkowska - Gimnazjum w Daszewicach,
4)    przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Mosinie:
Tomasz Żak - sekretarz komisji.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.