Uchwała nr XIII/102/03

Uchwała nr XIII/102/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie uznania za bezskuteczne wezwania Rady Miejskiej w Mosinie do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia.
 
 
Na podstawie art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Uznaje się za bezskuteczne wezwanie Aleksandra Foltyna zam.                                         , zawarte w piśmie z dnia 24 czerwca 2003 r., skierowane do Rady Miejskiej w Mosinie, do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr VI/49/03 z dnia 27 lutego 2003 r., w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Aleksandra Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE
 
 
W dniu 27 lutego 2003 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr VI/49/03 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Aleksandra Foltyna do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.
Pan Aleksander Foltyn w dniu 24 czerwca br. wezwał Radę Miejską w Mosinie do uchylenia przedmiotowej uchwały.
Zgodnie z zapisem art. 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) pismo nazwane przez ww. "zarzutem" zostało zakwalifikowane jako protest, ponieważ zainteresowany nie wykazał naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. O uznaniu pisma za zarzut decyduje jego treść, a nie nazwa.
 W piśmie z dnia 24 czerwca br. Pan Aleksander Foltyn nie wniósł żadnych nowych okoliczności, które miałyby wpływ na uchylenie uchwały.