Uchwała nr XIII/96/03

Uchwała nr XIII/96/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
dotycząca przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Osiedla Nr 6
w Mosinie i utworzenia Osiedla Nr 7.
 
 
Na podstawie art. 5 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i zgodnie z § 4, § 5 i § 7 uchwały nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 47, poz. 892), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Osiedla Nr 6 w Mosinie w sprawie jego podziału i utworzenia Osiedla Nr 7.
2.    Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się na dzień 7 września 2003r.
 
 
§ 2.
 
W konsultacji przy odpowiedzi twierdzącej o brzmieniu "tak" lub przeczącej o brzmieniu "nie" udziela się odpowiedzi na pytanie o treści:
"Czy Pan/i jest za podziałem Osiedla Nr 6 w Mosinie i utworzeniem Osiedla Nr 7 w Mosinie, którego granice stanowiłaby ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej do Krosinka, granica Mosiny z Krosinkiem oraz linia kolejowa Poznań - Osowa Góra?"
 
 
§ 3.
 
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
1.    Powołuje się Gminną Komisję Konsultacyjną w składzie:
 
1)    Stanisław Dębiec
2)    Aleksandra Tuliszka
3)    Ewa Kula
4)    Marianna Marciniak
5)    Tomasz Żak
6)    Magdalena Wojciechowska
7)    Zygmunt Niemczewski.
2.    Powołuje się Obwodową Komisję Konsultacyjną w składzie:
1)    Bogdan Fischer
2)    Jerzy Król
3)    Piotr Sokołowski
4)    Leszek Dymalski
5)    Halina Labrzycka-Jankiewicz.
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz rozplakatowaniu na terenie Osiedla Nr 6 w Mosinie.
 
  
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 10 marca br. mieszkańcy ulic: Jeziornej, Krańcowej i Konopnickiej w Mosinie zwrócili się z wnioskiem o dokonanie podziału Osiedla Nr 6 i utworzenia Osiedla Nr 7.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym również osiedle. Jednostkę pomocniczą - osiedle tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy prawa, przedłożenie projektu niniejszej uchwały Radzie Miejskiej w Mosinie jest konieczne.
 
 
Załącznik nr 1
                                                                                               do uchwały nr XIII/96/03
                                                                                               Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                               z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
Pieczęć urzędowa
Gminy Mosina
 
KARTA
do głosowania w konsultacji
zarządzonej przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień 7 września 2003 r.
 
"Czy Pan/i jest za podziałem Osiedla Nr 6 w Mosinie i utworzeniem Osiedla Nr 7 w Mosinie, którego granice stanowiłaby ul. Orzeszkowej, ul. Konopnickiej do Krosinka, granica Mosiny z Krosinkiem oraz linia kolejowa Poznań - Osowa Góra?"
 
   
 
 TAK
 
 
   
 
 NIE
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok odpowiedzi "tak" lub "nie";
2.    za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiono znak "x" w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono znaku "x" w żadnej kratce.
 
 
 
Załącznik nr 2
                                                                                              do uchwały nr XII/96/03                                                                                                    Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 17 lipca 2003r.
 
 
 
 
 
 
 
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI
 
 
Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności
Treść czynności
Z dniem podania do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Radę Miejską i ulega zakończeniu na 24 godziny przed terminem konsultacji
Kampania konsultacyjna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w konsultacji
14 dni przed terminem konsultacji
Wyłożenie do publicznego wglądu spisu mieszkańców uprawnionych do głosowania
Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji
Zarządzenie przez Gminną Komisję Konsultacyjną wydrukowania kart
Przeddzień konsultacji
Przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Konsultacyjnej spisu mieszkańców uprawnionych do głosowania i kart do głosowania