Uchwała nr XIII/105/03

Uchwała nr XIII/105/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 uchwały Nr XVI/111/96 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 lutego 1996 r. o przyjęciu Statutu Gminy Mosina i § 55 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVIII/115/96 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XVI/111/96 z dnia 16 lutego 1996 r. o przyjęciu Statutu Gminy Mosina Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Na członka Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa powołuje się radnego Przemysława Pniewskiego.
 
 
§ 2.
 
1.    Załącznik do niniejszej uchwały przedstawia aktualny skład komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
2.    Traci moc obowiązującą załącznik do uchwały nr V/42/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w składzie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XIII/105/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
I.    Komisja Budżetu i Finansów
1.    Pniewski Przemysław
2.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
3.    Barć Stanisław
4.    Krause Maria
5.    Rogalka Jacek
6.    Twardowska Małgorzata
7.    Żak Tomasz
 
II.    Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.    Falbierski Jerzy
2.    Twardowska Małgorzata
3.    Domagała Dorota
4.    Dymalski Leszek
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Pniewski Przemysław
 
III.   Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych
1.    Żak Tomasz
2.    Klemens Marek
3.    Bąkowski Jacek
4.    Białas Danuta
5.    Czaińska Barbara
6.    Dymalski Leszek
7.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
 
IV.    Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
1.    Karliński Antoni
2.    Krause Maria
3.    Klemens Marek
4.    Niemczewski Zygmunt
5.    Rembowski Krzysztof
6.    Rybicki Ryszard
7.    Sobecki Marian
 
V.    Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
1.    Rybicki Ryszard
2.    Dymalski Leszek
3.    Falbierski Jerzy
4.    Karliński Antoni
5.    Niemczewski Zygmunt
6.    Pniewski Przemysław
7.    Sobecki Marian
 
VI.    Komisja Promocji Gminy
1.    Rogalka Jacek
2.    Białas Danuta
3.    Bąkowski Jacek
4.    Czaińska Barbara
5.    Labrzycka-Jankiewicz Halina
6.    Sakwa-Jakubowska Krystyna
7.    Wojciechowska Magdalena