Uchwała nr XIII/106/03

Uchwała nr XIII/106/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku wielofunkcyjnego
położonego w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego 20.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Wyraża się zgodę na rozbiórkę budynku wielofunkcyjnego, położonego w Mosinie przy ul. Gałczyńskiego 20 na działce oznaczonej ewidencyjnie jako nr 2112/8 obr. Mosina, zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.358 jako własność Gminy Mosina.
 
 
§ 2.
 
Rozbiórka, o której mowa w § 1, nastąpi po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie i na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.