Uchwała nr XIII/104/03

Uchwała nr XIII/104/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Krosno.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Krosno, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 230/2, nazwę "Rzemieślnicza".
 
 
§ 2.
 
Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Krosno.
 
 
§ 3.
 
Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina .
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
W dniu 3 marca 2003 r. Rada Sołecka Sołectwa Krosno wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazwy "Rzemieślnicza" istniejącej ulicy we wsi Krosno, w związku z istniejącą zabudową przy tejże ulicy oraz powstawaniem nowego zakładu pracy.