Uchwała nr XIII/103/03

Uchwała nr XIII/103/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny
na terenie wsi Radzewice.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 i 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Opiniuje się negatywnie zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny, dotyczącą części działek o numerach ewidencyjnych 85, 97, 98, 102, 111/1, położonych we wsi Radzewice o łącznej powierzchni około 6,14 ha Ps VI.
2.    Załącznik do niniejszej uchwały stanowi kserokopia fragmentu mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Pismem z dnia 5 czerwca br. Starostwo Powiatowe w Poznaniu zwróciło się do Rady Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie zmiany charakteru użytkowania części działek o numerach ewidencyjnych 85, 97, 98, 102, 111/1 obręb Radzewice, z gruntu rolnego na leśny.
Rada Miejska nie może wydać pozytywnej opinii o powyższym projekcie, z uwagi na to, że grunt ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie jest przewidziany do zalesienia.