Uchwała nr XIII/95/03

Uchwała nr XIII/95/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Likwiduje się jednostkę budżetową - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Mosina.
2. Dniem rozpoczęcia likwidacji jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały, a dniem jej zakończenia jest dzień 31 sierpnia 2003 r.
 
 
§ 2.
 
Zasady likwidacji oraz przeznaczenie mienia, znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina, Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie, Dyrektorom Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli w Gminie Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
 
 UZASADNIENIE
 
Konieczność likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Mosina wynika z przepisów odrębnych ustaw: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o systemie oświaty.
Przepisy w/w ustaw jednoznacznie określają jednoosobową odpowiedzialność finansową i organizacyjną dyrektora gimnazjum, szkoły podstawowej, przedszkola jako kierownika jednostki .
 
  
                                                                                                            Załącznik
                                                                                                            do uchwały nr XIII/95/03
                                                                                                            Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                                            z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
1.    Środki transportu osobowego (autobusy, mikrobusy) zostaną przekazane z dniem 1 sierpnia 2003 r. do Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.
2.    Pracownicy obsługujący przekazywane środki transportu tj.
a.    Paweł Nowak - 1 etat
b.    Wiesław Śliwa - 1 etat
c.    Paweł Połomski - 1 etat
d.    Adam Mocek - 1 etat
e.    Jacek Szymański - 1 etat
f.    Przemysław Kołodziej - 1 etat
g.    Marian Krenc - ¾ etatu
h.    Jacek Miężał - 1 etat
i.    Zdzisław Brembor - 1 etat
 stają się z dniem 1 sierpnia 2003 r. na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu
 Pracy pracownikami Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie.
3.    Zakład Usług Komunalnych w Mosinie przejmuje w całości obowiązek dowozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola integracyjnego łącznie z opieką nad dowożonymi.
  1. Pracownicy obsługi finansowej ZEAS-u z dniem l sierpnia 2003 r. stają się na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami:
a) Bereta Izabela - l etat - SP nr l w Mosinie,
b) Talarczyk Irena - 1/2 etatu - Zespół Szkół w Mosinie,
c) Szeszuła Beata - 1/2 etatu - SP Pecna,
d) Szeszuła Beata - 1/2 etatu - Gimnazjum w Pecnej,
e) Tarnowska Danuta - 1/2 etatu - SP Czapury,
 l) Tarnowska Danuta - 1/2 etatu - SP Rogalin,
 g) Jeżewska Maria - 1/2 etatu - SP Rogalinek,
 h) Jeżewska Maria - 1/2 etatu - SP Krosinko,
 i) Antoniewicz Katarzyna - 1 etat - Zespół Szkół w Mosinie,
 j) Kociemba Irena - 1/2 etatu - Przedszkole nr 2 w Mosinie,
 k ) Kociemba Irena - 1/2 etatu - Przedszkole nr 4 w Mosinie,
  1. Dyrektor ZEAS-u Wojciech Górny i gł. księgowy ZEAS-u Lidia Baraniak stają się
 na zasadzie i w trybie artykułu 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami Urzędu Miejskiego
 w Mosinie.
6.    Z pracownikami, którym nie zaproponowano zatrudnienia zostaną rozwiązane umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
7.    Pozostające środki budżetowe z działalności podstawowej ZEAS-u zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
8.    Majątek zapisany w księgach rachunkowych ZEAS-u, tj. budynki, środki transportu nie wymienione w pkt 1, przedmioty stanowiące dotychczasowe wyposażenie ZEAS-u zostaną protokolarnie przekazane gimnazjom, szkołom podstawowym, przedszkolom i Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie.
9.    Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działająca przy ZEAS-ie w Mosinie zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
10.  Scentralizowany Fundusz Mieszkaniowy przy ZEAS-ie w Mosinie zostanie protokolarnie przekazany do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
11.  Zarchiwizowana przez ZEAS w Mosinie dokumentacja zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
12.  Niezakończone inwestycje oświatowe oraz wszelkie płatności związane z inwestycjami oświatowymi oraz dokumentacja zostanie protokolarnie przekazana do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
13.  Rejestry :
-  szkół niepublicznych,
-  ewidencji zgłoszonych wniosków na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
-  aktów nadania nauczyciela mianowanego,
 zostaną protokolarnie przekazane do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
14.   Na dzień 31 sierpnia 2003 r . ZEAS w Mosinie sporządza bilans aktywów i pasywów oraz przekazuje protokolarnie do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
15.  Pieczęcie i pieczątki posiadane przez ZEAS należy komisyjnie zniszczyć, a protokół zniszczenia przekazać do Urzędu Miejskiego w Mosinie.
16.  Rachunki bieżące ZEAS-u ulegają likwidacji po dokonaniu rozliczeń w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
17.  Dyrektor ZEAS-u powiadomi o jego likwidacji wszystkie jednostki zainteresowane, a w szczególności:
-  kontrahentów,
-  ZUS,
-  Urząd Skarbowy,
-  GUS,
-  Państwową Inspekcję Pracy,
-  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.