Uchwała nr XIII/97/03

 Uchwała nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.
 
 
Na podstawie 4a ust. 2 pkt 1 i 4b oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 47, poz.892) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Postanawia się przeprowadzić konsultację z mieszkańcami Gminy Mosina zamieszkałymi na terenie Sołectwa Daszewice w sprawie wyłączenia z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach geodezyjnych: 556, 557, 558, 559/1, 559/2, 559/3, 559/5, 559/6, 560, 561, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573 zgodnie z załącznikiem nr 1, oznaczonych numerami porządkowymi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączenia ich do Miasta Poznania.
 
 
§ 2.
 
W konsultacji z mieszkańcami przy odpowiedzi twierdzącej o brzmieniu "TAK" lub przeczącej o brzmieniu "NIE" udziela się odpowiedzi na pytanie o treści:
"Czy jest Pan/Pani za wyłączeniem z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach porządkowych: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączenia ich do Miasta Poznania."
 
 
§ 3.
 
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 4.
 
1.    Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.    Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji na dzień 7 września 2003 r.
 
§ 5.
 
1. Powołuje się Gminną Komisję Konsultacyjną w składzie:
1)    Stanisław Dębiec
2)    Aleksandra Tuliszka
3)    Ewa Kula
4)    Marianna Marciniak
5)    Tomasz Żak
6)    Magdalena Wojciechowska
7)    Zygmunt Niemczewski.
2. Powołuje się Obwodową Komisję Konsultacyjną w Daszewicach w składzie:
1)    Zdzisław Stefaniak
2)    Lidia Matecka
3)    Elżbieta Jędrzejczak
4)    Małgorzata Twardowska
5)    Stanisław Barć
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa Daszewice, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz ogłoszeniu w "Merkuriuszu Mosińskim".
 
 
UZASADNIENIE
 
 W dniu 13 października 2002 r. mieszkańcy ul. Daszewickiej w Daszewicach zwrócili się z wnioskiem o wszczęcie procedury dotyczącej zmiany granic Miasta Poznania i granicy wsi Daszewice.
 Zgodnie z art. 4 ust.1, 4a i 4b ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1990 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ustalanie granic gminy następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.
 W związku z wnioskiem mieszkańców wsi Daszewice oraz koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, Burmistrz Gminy Mosina przedkłada niniejszy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie ograniczając je tylko do Sołectwa Daszewice.
 
  
                                                                       Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Mosina
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
Karta
do głosowania w konsultacji z mieszkańcami gminy
zarządzonej przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień 7 września 2003 r.
 
 
 
"Czy jest Pan/Pani za wyłączeniem z obszaru Gminy Mosina Sołectwa Daszewice nieruchomości położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach o numerach porządkowych: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i włączeniu ich do Miasta Poznania."
 
 
TAK
 
 
 
 
 
 NIE
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
 
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi
 "TAK" lub "NIE",
2.    za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiopno znak "X" w wiecej niż jednej kratce
 lub nie umieszczono znaku "X" w żadnej kratce.
 
 
 
 
 Pieczęć Obwodowej Pieczęć Rady Miejskiej
Komisji Konsultacyjnej w Mosinie
 
 
 
Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/97/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
 
 
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY
 
 
 
Dzień, w którym upływa termin
wykonania czynności
 
 
Treść czynności
 
Z dniem podania do publicznej wiadomości uchwały podjętej przez Radę Miejską ulega zakończeniu na 24 godziny przed terminem konsultacji
 
 
 Kampania konsultacyjna służąca
 wyjaśnieniu istoty problemu
 rozstrzyganego w konsultacji
 
 14 dni przed terminem konsultacji
 
 
 
 
 Wyłożenie do publicznego wglądu spisu
 mieszkańców uprawnionych do głosowania
 
Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji
 
 Zarządzenie przez Gminną Komisję
 Konsultacyjną wydrukowania kart
 do głosowania
 
Przeddzień konsultacji
 
 
 
 Przekazanie przewodniczącemu
 Obwodowej Komisji Konsultacyjnej
 spisu mieszkańców uprawnionych
 do głosowania i kart do głosowania