Uchwała nr XIII/101/03

Uchwała nr XIII/101/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 17 lipca 2003 r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań - Wrocław.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), zgodnie z § 3 Uchwały Nr IV/36/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22K - Z0 i torami kolejowymi Poznań-Wrocław, stanowiącego częściową zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/126/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 13).
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony w części pod przemysł i składy z parkingiem, aktywizację gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi, stację redukcyjną gazu, stację paliw i obsługi samochodów z zapleczem motoryzacji i zieleń izolacyjną. Na tym terenie ma zostać m. in. wyznaczony nowy układ komunikacyjny.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 5.
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Uzasadnienie
 
 W dniu 27 marca 2003 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr VII/63/03 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ulicą Gałczyńskiego, oznaczoną symbolem 22 K - Zo i torami kolejowymi Poznań - Wrocław. W dniu 10 lipca br. wchodzi w życie nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która to narzuca nowy tryb uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nową podstawę prawną podejmowania uchwał o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.