Uchwała nr VIII/74/03

Uchwała nr VIII/74/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie utworzenia Obwodu głosowania Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art.6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz.507), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina, Obwód głosowania Nr 21 dla wyborców przebywających w dniu referendum w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie.

  2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 21 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc im. Stanisława Staszica w Ludwikowie 62-050 Mosina.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
Na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Ludwikowie przebywa każdorazowo więcej niż 50 pacjentów. W związku z powyższym Rada Miejska w Mosinie ma obowiązek utworzenia w szpitalu obwodu głosowania.