Uchwała nr VIII/73/03

Uchwała nr VIII/73/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2002 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 udziela się - na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2002 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik: