Uchwała nr XII/90/03 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 21 stycznia 2004 r. stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr XII/90/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 26 czerwca 2003 r.
 
w sprawie "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki".
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r.( Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) we wsi Daszewice dla działek o nr ewid.: 198, 197, 171, 170, 192, 191/1, 53, 58, 59, 64/1, 64/2, 65, 70/1, 71, 82, 83/6, 85/11, 85/10, 91, 201, 203, 94, 95, 96/2, 96/4, 98, 100, 101/1, 101/2, 102, 173, 114, 115/1, 116; we wsi Babki dla działek o nr ewid.: 110/2, 109, 116/2, 101/1, 83, 82/1, w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach, zatwierdzonego uchwałą Nr VI/64/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 5, poz. 107) dla działek o nr ewid. 73/100, 73/101, 73/102, 73/103, 73/47, 73/104, 73/48, 73/49, 73/105, 75/21, 75/24, 75/25, 75/23, 75/4, 75/26, 73/106 w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę.
3.    Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach, obejmującego część działki o nr ewid. 76, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/320/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 300) w taki sposób, że ustala się obszar ograniczonego użytkowania wzdłuż linii z 38,00 m, określonej planem gminy na 28,00 m, licząc od osi podłużnej przebiegu linii w każdą stronę.
 
 
I. PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 2.
 
1.    Przedmiotem zmiany ustaleń planów, o których mowa w § 1, jest projekt przebudowy istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV na dwunapięciową czterotorową linię wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV.
2.    Celem regulacji zawartej w ustaleniach niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla ustalenia parametrów obszaru ograniczonego użytkowania projektowanej linii z uwzględnieniem:
1)   minimalizacji wzajemnych konfliktów pomiędzy zamierzeniami inwestora a interesem społecznym mieszkańców wsi Daszewice i Babki,
2)   oceny wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze,
3)   zasad udzielania dostępu do urządzeń energetycznych.
 
 
§ 3.
 
1.  Integralną częścią zmiany planów, o których mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowiący załączniki od nr 1 do nr 2 do niniejszej uchwały.
2.  Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, które nastąpią w trakcie opracowania zmiany planu lub w trakcie realizacji ustaleń niniejszej uchwały (w tym także zmiana ich numerów ewidencyjnych), podlegają ustaleniom niniejszej zmiany planu w zakresie określonym granicami zmiany planu.
 
 
§ 4.
 
Następujące oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
1.   granica zatwierdzenia zmiany planu stanowiąca dotychczasową strefę uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej 220 kV, od wschodniej granicy gminy do słupa nr 225, zgodnie z rysunkiem planu;
2.   projektowany obszar ograniczonego użytkowania terenu;
3.   lokalizacja słupów;
4.   numeracja słupów linii;
5.   minimalna wysokość zawieszenia dolnego skrajnego przewodu nad ciągami komunikacyjnymi - skrajnia drogi.
 
 
§ 5.
 
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1)   planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)   miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone prawomocnymi uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie, wymienione w § 1 ust. 2 i 3;
3)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4)   przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw  wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5)   rysunku zmiany planów - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu wymieniony w § 3 ust. 1 uchwały;
6)   linii - należy przez to rozumieć projektowaną czterotorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV, zlokalizowaną zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
7)   strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu linii, w której występuje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, którego składowa elektryczna przekracza wartość 1 kV/m;
8)   strefie uciążliwości akustycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu projektowanej linii, w której występuje przekroczenie dopuszczalnego natężenia dźwięku (45 dB w nocy i 50 dB w dzień);
9)   skrajni drogi - należy przez to rozumieć odległość od jezdni drogi publicznej do najniższego punktu przeszkody zawieszonej nad tą drogą;
10) osi podłużnej przebiegu linii - należy przez to rozumieć główną oś przebiegającą przez środek zespołu przewodów linii;
11) pasie zajętości - należy przez to rozumieć pas terenu leśnego, którego użytkowanie zostanie ograniczone przez budowę przedmiotowej linii elektroenergetycznej;
12) obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż linii po obu jej stronach, w którym oddziaływanie elektromagnetyczne i akustyczne związane   z tą linią przekracza wartości dopuszczalne, określone w odpowiednich normach i przepisach.
 
 
§ 6.
 
Zmienia się przeznaczenie:
1)   części działek o nr ewid.: 198, 71, 85/11, 85/10, 101/2 i 115/1 położonych w Daszewicach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)   części działek o nr ewid.: 110/2, 116/2 i 82/1 położonych w Babkach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3)   pozostawia się bez zmian przeznaczenie terenów objętych przepisami niniejszej uchwały, za wyjątkiem działek wymienionych w ust. 1 - 2.
 
 
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
 
§ 7.
 
Na terenie objętym planem wprowadza się następujące przepisy:
1)   ustala się wielkość obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii wynoszącą 28,00 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od granicy z Gminą Kórnik do słupa nr 225;
2)   ustala się obowiązek zachowania skrajni drogi dla drogi powiatowej nr 32637 Rogalinek - Kubalin - Daszewice na 4,6 m;
3)   ustala się nieprzekraczalną granicę wartości hałasu, wytwarzanego przez linię poza obszarem ograniczonego użytkowania, na 45 dB w nocy i 50 dB w dzień;
4)   szczegółową lokalizację słupów, ich wysokość, projekt techniczny oraz sposób oznakowania przeszkodowego należy uzgodnić z Szefostwem Infrastruktury Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na etapie opracowania projektu budowlanego linii.
 
 
§ 8.
 
W obszarze ograniczonego użytkowania ustala się zakaz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.
 
 
§ 9.
 
1.   Ustala się obowiązek świadczenia dostępu na warunkach określonych przepisami szczególnymi, do słupów linii zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu:
1)    we wsi Daszewice - działki o nr ewid.: 198, 71, 85/10, 85/11, 101/2, 115/1;
2)    we wsi Babki - działki o nr ewid.: 82/1, 116/2, 110/2.
2.   W przypadku konieczności geodezyjnego wyznaczenia działki, na której zlokalizowano słup, powierzchnia działki może wynieść maksymalnie 1000 m2.
 
 
III. PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 10.
 
Stwierdza się, że nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 36. ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) i odstępuje się od ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
 
 
§ 11.
 
Tracą moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w § 1, w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.
 
 
§ 12.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 13.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
UZASADNIENIE
 
      "Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki" dla trasy przebiegu linii energetycznej sporządzona została zgodnie z przepisami:
-   ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn zm.);
-   ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.);
-   ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz. 811 i Nr 81, poz. 875);
-   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
  Prace nad zmianą  tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał: Nr XXXVI/312/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Nr XLVIII/394/01 z 30 października 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, określającej granice obszaru objętego zmianą planu oraz przedmiot i zakres ustaleń planu.
Autorem planu jest ARCHIPLAN Pracownia Projektowa s. c. - mgr inż. arch. Jerzy Zalewski - upr. urb. Nr 925/89.
  Projekt zmiany tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zaopiniowany i uzgodniony stosownie do ustaleń art. 18 ust. 3, ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w dniach od 29 lipca 2002  r. do 20 sierpnia 2002  r. wyłożony został w do publicznego wglądu.
W trakcie wyłożenia tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu wpłynęły cztery protesty, które zostały, przez Radę Miejską  w Mosinie, odrzucone uchwałami: nr VI/48/03, nr VI/49/03, nr VI/50/03 i nr VI/51/03 z dnia 27 lutego 2003 r.
  W dniu 18 czerwca 2003 r. zamieszczono w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 16 czerwca 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Po uchwaleniu zmiany tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.