Uchwała nr VI/58/03

Uchwała nr VI/58/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Wojew. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) na obszarach wsi Babki, dla działek o nr ewid. 80/1, 82/1, 73/6, 126, 94, 157AL/1, 158L/2, 161L/2, 159L, oraz wsi Wiórek, dla działek o nr ewid. 159AL/2, 159AL/6, 159AL/4, 159AL/7, 182, 205/1, 218, 207/5, 247, 217, 249 251, 252, 253, 254, 260, 159BL, 234, 233, 235/1, 231.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 2.

 1. Przedmiotem zmiany ustaleń planu, o którym mowa w § 1, jest projekt przebudowy istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV na dwunapięciową czterotorową linię wysokiego napięcia 2 x 220 +2 x 400 kV.
 2. Celem regulacji zawartej w ustaleniach niniejszej uchwały jest stworzenie podstaw formalnych i prawnych dla ustalenia parametrów obszaru ograniczonego użytkowania projektowanej linii z uwzględnieniem:
  1) minimalizacji wzajemnych konfliktów pomiędzy zamierzeniami inwestora a interesem społecznym mieszkańców wsi Babki i Wiórek,
  2) oceny wpływu projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze,
  3) zasad udzielania dostępu do urządzeń energetycznych.

§ 3.

 1. Integralną częścią zmiany planu, o której mowa w § 1, jest rysunek zmiany planu w skali
  1 : 1000, stanowiący załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się, że wszelkie wtórne podziały działek, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, które nastąpią w trakcie opracowania zmiany planu lub w trakcie realizacji ustaleń niniejszej uchwały (w tym także zmiana ich nr ewidencyjnych), podlegają ustaleniom niniejszej zmiany planu w zakresie określonym granicami zmiany planu.

§ 4.

Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

 1. granica zatwierdzenia zmiany planu, stanowiąca granicę projektowanego obszaru ograniczonego użytkowania terenu od słupa nr 225 do zachodniej granicy gminy, zgodnie z rysunkiem planu;
 2. projektowany obszar ograniczonego użytkowania terenu;
 3. lokalizacja słupów;
 4. numeracja słupów linii;
 5. minimalna wysokość zawieszenia dolnego skrajnego przewodu nad ciągami komunikacyjnymi - skrajnia drogi.

§ 5.

 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:planie gminy - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
 4. rysunku zmiany planów - należy przez to rozumieć rysunek zmiany planu wymieniony w § 3 ust.1 uchwały;
 5. linii - należy przez to rozumieć projektowaną czterotorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV zlokalizowaną zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
 6. strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu linii, w której występuje niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, którego składowa elektryczna przekracza wartość 1 kV/m,
 7. strefie uciążliwości akustycznej od linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć przestrzeń w otoczeniu projektowanej linii, w której występuje przekroczenie dopuszczalnego natężenia dźwięku (45 dB w nocy i 50 dB w dzień),
 8. skrajni drogi - należy przez to rozumieć odległość od jezdni drogi publicznej do najniższego punktu przeszkody zawieszonej nad tą drogą,
 9. osi podłużnej przebiegu linii - należy przez to rozumieć główną oś przebiegającą przez środek zespołu przewodów linii,
 10. pasie zajętości - należy przez to rozumieć pas terenu leśnego, którego użytkowanie zostanie ograniczone przez budowę przedmiotowej linii elektroenergetycznej,
 11. obszarze ograniczonego użytkowania - należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż linii po obu jej stronach, w którym oddziaływanie elektromagnetyczne i akustyczne związane z tą linią przekracza wartości dopuszczalne, określone w odpowiednich normach i przepisach.

§ 6.

 1. Zmienia się przeznaczenie:
  1) części działki o nr ewid. 73/6 położonej w Babkach, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) części działek o nr ewid. 157AL/1 i 159L położonych w Babkach, z przeznaczenia leśnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
  3) części działek o nr ewid. 182 i 252 położonych we Wiórku, z przeznaczenia rolnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
  4) części działek o nr ewid. 159AL/7 i 159 BL położonych we Wiórku, z przeznaczenia leśnego, wyznaczonego miejscowym planem gminy, na cele urządzeń technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Pozostawia się bez zmian przeznaczenie terenów objętych przepisami niniejszej uchwały, za wyjątkiem działek wymienionych w ust. 1.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 7.

Na terenie objętym planem wprowadza się następujące przepisy:

 1. ustala się wielkość obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii wynoszącą:
  a) 30 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od słupa nr 225 do słupa nr 233;
  b) 22,00 m, licząc w każdą stronę od osi podłużnej przebiegu linii, od słupa nr 233 do granicy z gminą Komorniki;
 2. ustala się obowiązek zachowania skrajni drogi dla drogi powiatowej nr 32602 Poznań-Czapury-Rogalinek - 4,6 m;
 3. ustala się nieprzekraczalną granicę wartości hałasu wytwarzanego przez linię poza strefą ograniczonego użytkowania na 45 dB w nocy i 50 dB w dzień;
 4. szczegółową lokalizację słupów, ich wysokość, projekt techniczny oraz sposób oznakowania przeszkodowego należy uzgodnić z Szefostwem Infrastruktury Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na etapie opracowania projektu technicznego przebudowy linii.

§ 8.

W obszarze ograniczonego użytkowania ustala się zakaz lokalizowania obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

§ 9.

 1. Ustala się obowiązek świadczenia dostępu na warunkach określonych przepisami szczególnymi, do słupów linii zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem planu:
  1) we wsi Babki - działki o nr ewid. 73/6, 157AL/1, 159L;
  2) we wsi Wiórek - działki o nr ewid. 159AL/7, 182, 252, 159BL.
 2. W przypadku konieczności geodezyjnego wyznaczenia działki, na której zlokalizowano słup, powierzchnia działki może wynieść maksymalnie 1000 m2.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10.

Stwierdza się, że nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 36. ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i odstępuje się od ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

§ 11.

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wymieniony w § 1, w części sprzecznej z ustaleniami uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek" dla trasy przebiegu dwunapięciowej czterotorowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2 x 220 kV + 2 x 400 kV we wsiach Wiórek i Babki, sporządzona została zgodnie z przepisami:

Prace nad zmianą planu rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał:
Nr XXXVI/312/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. oraz Nr XLVIII/394/01 z 30 października 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, określającej granice obszaru objętego zmianą planu oraz przedmiot i zakres ustaleń planu.
Projekt zmiany planu został zaopiniowany i uzgodniony stosownie do ustaleń art. 18 ust. 3, ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. wyłożony był w do publicznego wglądu.
W dniu 21 lutego 2003 r. zamieszczono ogłoszenie w "Głosie Wielkopolskim",
a w dniu 21 lutego 2003 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.