Uchwała nr VI/56/03

Uchwała nr VI/56/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Informuje się o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Rogalinie.
  2. Przewiduje się, że obwód likwidowanej szkoły przejmie Szkoła Podstawowa w Rogalinku.

§ 2.

Wykonanie uchwały, poprzez zawiadomienie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie:

  1. rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinie,
  2. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  3. dyrektorów szkół,

powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała pozostaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinku i Rogalinie o utworzeniu od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu" dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa. Obecnie gimnazjaliści z tego obszaru mosińskiej gminy uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie. Przewiduje się, że do utworzonego od 1 września 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych klas VI z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów. Docelowo w roku szkolnym 2005/2006 w utworzonym Gimnazjum w Rogalinie uczyć się będzie łącznie 153 uczniów (pełne trzy roczniki).
Od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa w Rogalinku będzie szkołą podstawową dla całego obwodu na tzw. "Zawarciu" tj. dotychczasowych obwodów SP Rogalin i SP Rogalinek. Taki sam obwód szkolny będzie miało tworzone Gimnazjum w Rogalinie. Dyrektorzy obydwu szkół uzgodnili wzajemne zatrudnienie kadry pedagogicznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego.
Powyższe rozwiązanie popierają oprócz rodziców uczniów, dyrektorzy obydwu szkół, przy pełnej akceptacji st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu.