Uchwała nr VI/54/03

Uchwała nr VI/54/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w mieście Mosina, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 837/3, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę "Platanowa".

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa miasta Mosiny.

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną miasta Mosiny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
W dniu 8 maja 2002 r. decyzją Burmistrza Gminy Mosina PN 7414- 25/2002 r. został zatwierdzony projekt podziału działki o nr ewidencyjnym 837 i powierzchni 2.5560 ha. W wyniku podziału powstała droga o numerze geodezyjnym 837/3, o której nadanie nazwy wystąpili mieszkańcy przedmiotowych działek wnioskiem z dnia 10 lutego 2003 r.