Uchwała nr VI/52/03

Uchwała nr VI/52/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.

Uchwała niniejsza określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

 1. Gminie albo mieszkańcach Gminy - należy przez to rozumieć odpowiednio: Gminę Mosina albo jej mieszkańców;
 2. Radzie albo Burmistrzu - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Miejską w Mosinie albo Burmistrza Mosiny;
 3. konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje, o jakich mowa w niniejszej uchwale;
 4. podaniu do publicznej wiadomości - rozumie się przez to ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, rozplakatowanie obwieszczeń oraz ogłoszenie w lokalnej prasie;
 5. karcie konsultacyjnej - rozumie się przez to blankiet o treści i z elementami określonymi w przepisach niniejszej uchwały, na którym mieszkańcy wyrażają swe opinie;
 6. rozstrzygnięciach - rozumie się przez to warianty rozstrzygnięć poddawanych konsultacjom.

Rozdział 2.
Zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 3.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy Gminy wypowiadają swoje opinie w sprawach, w których przeprowadzenia konsultacji społecznych:

 1. wymagają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 2. gdy organy Gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć.

§ 4.

W przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2, podstawą przeprowadzenia konsultacji jest uchwała Rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

§ 5.

W uchwale, o której mowa w § 4, określa się:

 1. pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane ocenie mieszkańców;
 2. termin przeprowadzenia konsultacji;
 3. wzór karty, jaka zostanie użyta w trakcie konsultacji;
 4. kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 6.

Karta konsultacyjna może być zadrukowana tylko na jednej stronie.

§ 7.

 1. Uchwałą, o której mowa w § 4, powołuje się gminną i obwodowe komisje konsultacyjne oraz ustala ich skład osobowy.
 2. Burmistrz może wyznaczyć do każdej z komisji, o których mowa w ust. 1, swego przedstawiciela.

§ 8.

Uchwała, o której mowa w § 4, podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 9.

 1. W konsultacjach mogą brać udział osoby będące mieszkańcami Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. W przypadkach przeprowadzania konsultacji w sprawach wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady.
 3. W przypadku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawach, w których mowa w § 3 pkt 2, udział w konsultacjach mogą wziąć mieszkańcy Gminy określeni w uchwale w sprawie przeprowadzenia konsultacji .

§ 10.

Konsultacje przeprowadza się w dzień wolny od pracy.

§ 11.

 1. Po podaniu do publicznej wiadomości uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji, organy Gminy, mieszkańcy, a także ich organizacje mogą podejmować - w granicach obowiązującego prawa - działania mające na celu wyjaśnienie istoty pytania, pytań albo poddawanych ocenie wariantów rozstrzygnięć (kampania konsultacyjna).
 2. Do kampanii konsultacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2 oraz art. 30 i 37 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z 2000 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 113, poz. 984), dotyczące kampanii wyborczej.

§ 12.

Warunkiem prowadzenia konsultacji oraz kampanii konsultacyjnej przez organy Gminy jest przeznaczenie środków na ten cel w budżecie Gminy .

§ 13.

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych na pokrycie kosztów działań, o jakich mowa w § 12, podawane jest do publicznej wiadomości.

Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

§ 14.

Konsultacje przeprowadza się na podstawie uchwały Rady, o której mowa w § 4 i 5.

§ 15.

Uchwała, o której mowa w § 4, podlega podaniu do publicznej wiadomości.

§ 16.

Konsultacje przeprowadzają i ustalają jego wynik powołane w tym celu obwodowe i gminna komisje konsultacyjne.

§ 17.

Konsultacje należy przeprowadzić nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości uchwały, o której mowa w § 4.

§ 18.

Mieszkańcy mogą wyrażać swe opinie w lokalach obwodowych komisji konsultacyjnych, przez wrzucenie kart konsultacyjnych do urn, w dniu konsultacji, określonym w uchwale, o której mowa w § 4, w czasie od godz. 8.00 do godz. 20.00.

§ 19.

 1. Do działań komisji, o których mowa w § 16, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz.602 z późn. zm.), dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
 2. Osobom wchodzącym w skład komisji, za czas związany z przeprowadzeniem konsultacji oraz ustaleniem jego wyniku, przysługuje zryczałtowana dieta na zasadach i w wysokości, jak dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 20.

Mieszkańcy wyrażają swa opinię co do poddanych konsultacji pytań lub wariantów rozstrzygnięć poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej.

§ 21.

Nie później niż na 7 dni przed terminem konsultacji gminna komisja konsultacyjna:

 1. zarządza wydrukowanie kart konsultacyjnych,
 2. zapewnia dostarczenie kart konsultacyjnych obwodowym komisjom konsultacyjnym.

§ 22.

W przypadku poddania konsultacji więcej, niż jednej sprawy, na karcie konsultacyjnej zamieszcza się kolejno pytania albo warianty rozstrzygnięć poddane konsultacji.

§ 23.

Każda karta konsultacyjna winna zostać opieczętowana pieczęcią urzędową Gminy.

§ 24.

Przy ustalaniu wyników konsultacji bierze się pod uwagę karty konsultacyjne, które:

 1. zawierają odpowiedzi na podstawowe pytania,
 2. nie zostały przedarte całkowicie na dwie lub więcej części.

§ 25.

 1. Po upływie czasu wyrażania opinii przez mieszkańców, komisje obwodowe sporządzają protokół wyników konsultacji.
 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać liczbę:
  1) osób uprawnionych do udziału w konsultacji;
  2) osób, którym wydano karty konsultacyjne;
  3) kart wyjętych z urn;
  4) kart nieważnych;
  5) kart ważnych;
  6) głosów wyrażających pozytywne opinie na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia;
  7) głosów wyrażających negatywne opinie na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia;
  8) głosów nie wyrażających żadnych opinii na postawione pytania lub wariantu rozstrzygnięcia.
 3. W przypadku poddania konsultacji więcej niż jednego pytania, komisje obwodowe podają liczby określone w ust. 2 pkt 6-8 oddzielnie dla każdego pytania lub wariantu rozstrzygnięcia.

§ 26.

Członkom obwodowych komisji konsultacyjnych przysługuje prawo zgłaszania uwag do protokołu.

§ 27.

Bezpośrednio po dokonaniu czynności, o których mowa w § 24 i § 25, przewodniczący obwodowych komisji konsultacyjnych:

 1. przekazują protokoły wyników konsultacji gminnej komisji konsultacyjnej,
 2. wywieszają protokoły wyników konsultacji w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, w siedzibie obwodowej komisji konsultacyjnej.

§ 28.

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów z obwodowych komisji konsultacyjnych gminna komisja konsultacyjna sporządza protokół wyników konsultacji.
 2. W protokole, o którym mowa w ust.1, określa się zbiorcze dane wymienione w § 25 ust. 2 i 3.

§ 29.

Zbiorcze dane, o jakich mowa w § 28 ust. 2, gminna komisja konsultacyjna podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości.

§ 30.

Po dokonaniu czynności określonych w § 28 ust. 1, gminna komisja konsultacyjna przekazuje Burmistrzowi swe dokumenty wraz z pieczęcią urzędową.

§ 31.

Burmistrz przechowuje dokumenty wymienione w §§ 28 - 30.

§ 32.

Burmistrz jest odpowiedzialny za udostępnianie do publicznej wiadomości dokumentów wymienionych w § 28 w rozumieniu i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) .

Rozdział 4.
Przepis końcowy.

§ 33.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Przepisy art. 4a ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nakładają na samorząd terytorialny obowiązek określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Konsultacje z mieszkańcami stanowią kolejną - obok referendum i wyborów powszechnych do organów jednostek samorządu terytorialnego - formę demokracji bezpośredniej. W odróżnieniu jednak od wyborów i referendum, konsultacje społeczne nie stanowią formy podejmowania przez wspólnoty lokalne rozstrzygnięć merytorycznych, czy personalnych, a jedynie formę sondowania opinii społeczności lokalnej.
W powołanych wyżej przepisach określone są sytuacje, w których organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązkowo muszą przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, jak również sytuacje, w których konsultacje takie mogą zostać przeprowadzone. Oznacza to, że konsultacje takie mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Z tego względu wszystkie rady gmin mają bezwzględny obowiązek podjęcia uchwał w tej sprawie. Podjęcie wspomnianej wyżej uchwały nie jest w szczególności uzależnione od tego, czy w danej gminie zaistniała sytuacja wymagająca - według powołanych wyżej przepisów ustaw samorządowych - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Ma to bowiem zagwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, będą one mogły się odbyć w każdym dającym się racjonalnie określić terminie, który nie będzie uwarunkowany wcześniejszymi: ani określeniem zasad i trybu przeprowadzania tych konsultacji przez radę gminy, ani opublikowaniem uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami przez właściwego wojewodę, we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jest aktem prawa miejscowego. Określone w niej zasady i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami wyznaczają bowiem reguły zachowań nie tylko dla organów gmin (dotyczących tego, jak zorganizować i przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami), ale także dla mieszkańców. Uchwała taka wskazuje mieszkańcom zachowania dotyczące tego, na jakich zasadach mogą oni uczestniczyć w konsultacjach gminnych i w jaki sposób w nich wyrazić swoją opinię. W związku z tym stosowanie postanowień tej uchwały, polegające na prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zgodnie z zasadami i trybem w niej określonym, uwarunkowane jest - ze względu na normę z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP - od wprowadzenia ich w życie. Warunkiem zaś wprowadzenia w życie omawianych uchwał jest ich ogłoszenie w sposób określony ustawowo oraz upływ ustawowo wymaganego "vacatio legis".
Ustawowym sposobem ogłaszania aktów prawa miejscowego jest ich ogłaszanie w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Co do zasady wejście w życie aktu prawa miejscowego może nastąpić po upływie 14-dniowego "vacatio legis". W związku z tym, aby umożliwić przeprowadzanie konsultacji społecznych z mieszkańcami, Rada Miejska w Mosinie powinna podjąć i doprowadzić do opublikowania uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.