Uchwała nr VI/48/03

Uchwała nr VI/48/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez Waldemara Drozdowskiego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odrzuca się protest wniesiony przez Waldemara Drozdowskiego, zam.                                            do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Projekt "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek" był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. Wraz z projektem planu udostępniona została prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Pan Waldemar Drozdowski zamieszkały w                                              , właściciel działki o nr ewid. 73/91 w Daszewicach, złożył w dniu 20 sierpnia 2002 r. protest do niniejszego planu zarzucając, że projektowana linia energetyczna spowoduje zwiększenie uciążliwości elektromagnetycznej oraz akustycznej w przestrzeni i na obszarze, który będzie zamieszkiwał.
Zarząd Miejski w Mosinie na posiedzeniu w dniu 13 września 2002 r. rozpatrzył przedmiotowy protest i postanowił go odrzucić z uwagi na:

  1. działka o nr ewid. 73/91 położona jest w odległości ca 190 m od istniejącej strefy ochrony sanitarnej linii energetycznej;

  2. nie zostaje zwiększona strefa ochrony sanitarnej od projektowanej linii energetycznej, która to obecnie wynosi 35 m po obu stronach;

  3. z opracowanej prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina na środowisko przyrodnicze w zakresie odnoszącym się do dwunapięciowej linii 220 + 400 kV wynika:
    a) oddziaływania dwunapięciowej linii 220 + 400 KV nie będą większe od wartości granicznych określonych w przepisach;
    b) projektowana linia nie wpływa również na powietrze, glebę i wody powierzchniowe i podziemne oraz nie ma żadnego wpływu na środowisko pod względem emisji zanieczyszczeń oraz wytwarzania odpadów i ścieków;
    c) istniejąca linia elektroenergetyczna 220 KV stanowi trwały element krajobrazu. Zastąpienie istniejących słupów wyższymi o około 15 metrów nowymi słupami przedmiotowej linii nie powinno powodować istotnej zmiany krajobrazu.

Burmistrz podtrzymał poprzednie stanowisko Zarządu Miejskiego w Mosinie.