Uchwała nr VI/47/03

Uchwała nr VI/47/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lutego 2003 r.

w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki".

§ 2.

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3.

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział I
Ustalenia ogólne.

§ 4.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
 3. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
 4. funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego;
 5. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
 6. terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 7. obszarze górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;
 8. terenie górniczym - należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;
 9. filarze ochronnym - należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniających ochronę tych dóbr;
 10. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§ 5.

Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach:

 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
 5. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),
 6. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),
 7. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 8. ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.).

§ 6.

Przedmiot planu.

 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu objętego planem.
 2. Zakres planu wynika z uchwały Nr XXXVI/313/01 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 25 stycznia 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

§ 7.

Obszar objęty planem.

 1. Planem objęto obszar o powierzchni około 19,41 ha.
 2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w Gminie Mosina, na południowy zachód od drogi powiatowej nr 32548, na odcinku Babki Borówiec. Od północnego zachodu graniczy z drogą gruntową, biegnącą z Babek i dochodzącą do drogi powiatowej nr 32637, na odcinku Daszewice Rogalinek. Część terenu objętego planem leży w miejscowości Daszewice, a część w miejscowości Babki.

§ 8.

Granice obszaru objętego planem, będące granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3. Granice te odpowiadają granicom nieruchomości, oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 415/1, 415/2 i części działki o nr ewidencyjnym 414, położonej w Daszewicach oraz działek o numerach ewidencyjnych: 86/2 i 131/3 w Babkach.

Rozdział II
Przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach.

§ 9.

Na obszarze objętym planem ustala się podstawowe przeznaczenie:

 1. obszar górniczy: złoża kruszywa naturalnego, oznaczony na rysunku planu symbolem PE;
 2. teren rolny z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem RP/PE;
 3. filar ochronny, oznaczony na rysunku planu symbolem FO;
 4. tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP;
 5. teren rolny z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem RP/PE.

§ 10.

Teren górniczy złoża kruszywa naturalnego "Daszewice Babki" tworzą: obszar górniczy, PE wraz z filarami ochronnymi, FO oraz tereny rolne RP i RP/PE.

§ 11.

Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 5 pkt 8, niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów:

 1. rola kl. IV a - o powierzchni 0,9475ha,
 2. rola kl. IV b - o powierzchni 1,2393ha,
 3. rola kl. V - o powierzchni 7,5803ha, na cele określone w uchwale.

§ 12.

Linia ciągła, oznaczona na rysunku planu, stanowi linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania, określonych w uchwale.

Rozdział III
Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

§ 13.

 1. Ustala się eksploatację złoża kruszywa naturalnego z obszaru górniczego PE przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm i ustaleń uchwały.
 2. Eksploatację należy prowadzić przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, szczególnie odnosi się to do zboczy wyrobiska, które należy formować przy uwzględnieniu kąta stoku naturalnego.
 3. Ze względu na niszczący charakter prac ziemnych inwestor zobowiązany jest zlecić nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych, dotyczy to całego obszaru opracowania.

§ 14.

Plan dopuszcza wykonanie projektu zagospodarowania złoża dla części obszaru PE oraz wystąpienie o koncesję na eksploatację na tę część.

§ 15.

Ustala się, że zdejmowany sukcesywnie nadkład należy magazynować na tymczasowych zwałowiskach, zlokalizowanych na obszarze górniczym PE. Plan dopuszcza magazynowanie nad-kładu na terenach rolnych RP.

§ 16.

 1. Podczas eksploatacji i rekultywacji, o której mowa w § 22, w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych będzie prowadzona gospodarka bezodpadowa.
 2. Nadkład będzie podlegał odzyskowi, w całości zostanie zagospodarowany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

§ 17.

 1. W ramach obszaru górniczego ustala się zorganizowanie terenu obsługi technicznej, na którym należy zlokalizować pomieszczenia socjalne i sanitarne, to ostatnie zaopatrzone w zbiornik bezodpływowy, o którym mowa w § 25 pkt 1, utwardzony punkt naprawy sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt składowania olejów oraz miejsce zbierania odpadów komunalnych.
 2. Obiekty, o których mowa wyżej, mają mieć charakter obiektów tymczasowych.

§ 18.

 1. Teren obsługi technicznej, o którym mowa w § 17, może być przemieszczany w ramach obszaru górniczego PE wraz z postępem prac eksploatacyjnych, zgodnie z projektem zagospodarowania złoża. Plan dopuszcza zlokalizowanie punktu obsługi technicznej na terenach rolnych RP.
 2. Plan dopuszcza korzystanie z innych, należących do tego samego przedsiębiorcy, terenów obsługi technicznej, znajdujących się poza obszarem objętym opracowaniem.

§ 19.

 1. Wokół obszaru górniczego wyznaczono filary ochronne FO, z których wydobycie kruszywa nie może być prowadzone.
 2. Obiektami chronionymi, od których wyznaczono filary są:
  a) las, dla którego jest to pas terenu o szerokości nie mniejszej niż 10m liczony od ściany lasu;
  b) granice działek sąsiadów, dla których jest to pas terenu o szerokości 10m;
  c) drogi gruntowe, dla których jest to pas terenu o szerokości 10m.
 3. Z filara ochronnego, wyznaczonego wzdłuż napowietrznej linii energetycznej (jest to pas terenu o szerokości odpowiadającej wysokości słupów, jednak nie mniej niż 10m):
  a) wydobycie kopaliny może być prowadzone, jeżeli linia zostanie przeniesiona poza teren górniczy;
  b) wydobycie kopaliny jest dozwolone, jednak musi być zapewnione bezpieczeństwo słupów.

§ 20.

 1. Ustala się utrzymanie istniejącego poza obszarem opracowania lasu.
 2. Na terenach sąsiadujących z lasem, wszelkie zagospodarowanie oraz prowadzona eksploatacja musi spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.

§ 21.

Należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi przez zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków, a wręcz należy zabezpieczyć powstałe wyrobisko przed niekontrolowanym użytkowaniem, w tym zaśmiecaniem i wylewaniem nieczystości.

§ 22.

 1. Po zakończeniu eksploatacji złoża, ustala się rolny kierunek rekultywacji.
 2. Ustala się prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji, przy zachowaniu następujących warunków:
  a) ustala się wykorzystanie do celów rekultywacji, w pierwszej kolejności, nadkładu magazynowanego na obszarze górniczym, o którym mowa w § 15; przy czym należy zachować bezpieczeństwo zboczy oraz uwzględnić kąt stoku naturalnego;
  b) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekultywacji gruntów przywożonych spoza obszaru eksploatacji, pod warunkiem zachowania ich naturalnego układu litologicznego oraz spełnienia wymogów obowiązujących w tym zakresie przepisów; RP lub wykorzystywać do złagodzenia kątów nachylenia zboczy wyrobiska;
  c) ustala się sukcesywne przywracanie do właściwego stanu inne elementy środowiska przyrodniczego, nie wymienione wyżej.

§ 23.

Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienianych w przepisach innych niż określone w planie.

Rozdział IV
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

§ 24.

 1. Obsługę komunikacyjną terenu górniczego ustala się z dróg gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83, 84 i 177, leżących poza granicami opracowania, a także poprzez wewnętrzne drogi gruntowe, przy zachowaniu obowiązujących przepisów.
 2. Ustala się zakaz bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej na teren górniczy poprzez działkę o nr ewidencyjnym 415/1.

§ 25.

 1. Ustala się, że realizacja infrastruktury technicznej nastąpi w ramach terenu obsługi technicznej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, Polskich Norm oraz następujących warunków:
  1) kanalizacja sanitarna: gromadzenie ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym;
  2) kanalizacja deszczowa: z punktu składowania oleju i punktu napraw sprzętu, zastosować lokalną sieć z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz z odpowied-nim zabezpieczeniem technicznym chroniącym glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi;
  3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę, dopuszcza się korzystanie z innych urządzeń wodnych;
  4) urządzenia elektroenergetyczne: z istniejących urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się poza terenem opracowania; plan dopuszcza usytuowanie nasłupowej trafostacji na terenie objętym planem, po uzgodnieniu z energetyką i uzyskaniu warunków technicznych;
  5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. W przypadku konieczności realizacji infrastruktury technicznej wzdłuż drogi powiatowej, może to nastąpić jedynie poza pasem drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V
Ustalenia końcowe.

§ 26.

Plan zachowuje ważność również wtedy, jeśli nastąpi:

 1. zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 5 przepisów, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;
 2. zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

§ 27.

Z dniem wejścia w życie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice Babki", traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Mosina uchwałą Nr XXI/127/91 z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 2, poz. 14), w granicach obszaru objętego planem, o którym mowa w § 7 i § 8.

§ 28.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§ 29.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 30.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice - Babki", stanowiący zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, opracowany został zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 73 poz. 761, Nr 76 poz. 811 i Nr 81 poz. 875), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1). Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały Nr XXXVI/313/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. określającej przedmiot i zakres jego ustaleń.
Autorem planu jest Pani Iwona Monkiewicz - upr. Nr 1550.
W dniach od 13 marca 2002 r. do 5 czerwca 2002 r. projekt planu udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 18 ust. 2, pkt 3 i 4 oraz art. 22 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 30 lipca 2002 r. do 20 sierpnia 2002 r. wyłożony był w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego wglądu łącznie z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
W okresie wyłożenia zgłoszono do projektu jeden zarzut, który został uwzględniony. W dniu 20 lutego 2003 r. zamieszczono w Gazecie Wyborczej ogłoszenie, a na tablicy ogłoszeń w dniu 18 lutego 2003 r. wywieszono ogłoszenie o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po uchwaleniu planu uchwała zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.