Uchwała nr IV/33/02

Uchwała nr IV/33/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę dotacji na rok 2003 dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 6,66 zł, tj. według stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na utrzymanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku 2003.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.