Uchwała nr IV/37/02

Uchwała nr IV/37/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Piotra Woźniaka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.