Uchwała nr IV/34/02

Uchwała nr IV/34/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Mosina w wysokości:

 1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą 29.230.135,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 
  w tym zadania zlecone 1.442.532,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
   

 2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą 32.527.035,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  a) zadania zlecone 1.442.532,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
  b) udzielone dotacje 2.527.153,00 zł
  - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
  c) wydatki bieżące i majątkowe
  - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
   

 3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 3.

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 w kwocie 260.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza, w wyniku podjętych przez Radę Miejską uchwał, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki: