Uchwała nr IV/32/02

Uchwała nr IV/32/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

  1. plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003,

  2. plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 
    - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości zestawienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą "Prawo ochrony środowiska", Burmistrz co roku przedstawia Radzie Miejskiej w Mosinie do zatwierdzenia plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik: