Uchwała nr IV/30/02

Uchwała nr IV/30/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z § 1 uchwały nr II/12/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Marciniaka stwierdza się, iż Krzysztof Rembowski wstępuje na miejsce radnego Rady Miejskiej w Mosinie z listy wyborczej nr 11, zarejestrowanej przez KWW "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina" w okręgu wyborczym nr 2.

§ 2.

  1. Zobowiązuje się Burmistrza do przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.

  2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do doręczenia niniejszej uchwały Panu Krzysztofowi Rembowskiemu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.