Uchwała nr III/25/02

Uchwała nr III/25/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy we wsi Mieczewo, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 113, stanowiącej własność Gminy Mosina, biegnącej w kierunku wsi Kamionki, nazwę "Kamionecka".

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Mieczewo.

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
W związku z podziałami gruntów dokonanymi przy drodze prowadzącej z Mieczewa do wsi Kamionki, w dniu 25 listopada br. wpłynął wniosek Rady Sołeckiej wsi Mieczewo dotyczący nadania nazwy tej ulicy - "Kamionecka".