Uchwała nr III/23/02

Uchwała nr III/23/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt w zw. z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 2.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej ustala się:

od sprzedaży ze stanowiska na straganie krytym

12,00 zł

od sprzedaży z własnego straganu przewoźnego

9,00 zł

od sprzedaży z ręki i wózka ręcznego, pojemnika lub koszyka

2,00 zł

od sprzedaży z samochodu osobowego lub wozu konnego

12,00 zł

od sprzedaży z samochodu dostawczego lub ciągnika rolniczego z przyczepą

16,00 zł

od sprzedaży z samochodu ciężarowego

34,00 zł

§ 3.

  1. Poboru opłaty targowej dokonuje się codziennie w drodze inkasa. Obowiązki inkasenta pełni Zakład Usług Komunalnych w Mosinie.
  2. Pokwitowanie opłaconej należności winno być na drukach z podaniem daty oraz kwoty opłaty.

§ 4.

Pobraną opłatę targową Zakład Usług Komunalnych w Mosinie wpłaca w terminie 4 dni w całości na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 5.

Wynagrodzenie za inkaso dla Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie wynosi 5 % pobranych kwot opłaty targowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty w roku 2003.

Uzasadnienie
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek określenia wysokości opłaty targowej z tytułu prowadzonego handlu na targowisku.
Analizując temat stawek opłaty targowej, oraz uwzględniając warunki lokalne, proponuje się zachować dotychczasowy podział i wysokość opłat za poszczególne czynności, z zaokrągleniem kwot do 1 zł