Uchwała nr III/21/02

Uchwała nr III/21/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość podatku od środków transportowych: <LINK>

§ 2.

 <LINK>

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok określone zostały w art. 1 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zmienione zostały także załączniki do ustawy, które określają minimalne stawki podatku od środków transportowych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów.

Zaproponowano podział pojazdów zgodny z nowym brzmieniem ustawy i jej załączników, uwzględniając wiek pojazdu i jego wpływ na środowisko naturalne.