Uchwała nr III/19/02

Uchwała nr III/19/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę 1q żyta, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. (M. P. Nr 51, poz. 733), z kwoty 33,45 zł do kwoty 30,34 zł, tj. o kwotę 3,11 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Uwzględniając trudną sytuację w rolnictwie, uznano, że zasadnym będzie zaproponowanie obniżenia ceny 1q żyta, która stanowi podstawę liczenia podatku rolnego na 2003 rok, w stosunku do ceny 1q żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2002 roku, ogłoszonej przez Prezesa GUS.