Uchwała nr III/18/02

Uchwała nr III/18/02
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

 1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych 0,40 zł za 1 m2
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,60 zł za 1 m2
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,06 zł za 1 m2
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,46 zł za 1 m2
  e) pozostałych 4,60 zł za 1 m2

 2. od powierzchni gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,39 zł za 1 m2
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
  3,38 zł za 1 ha
  c) pozostałych 0,10 zł za 1 m2

 3. od budowli 2% ich wartości

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku w roku 2003.

Uzasadnienie
Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2003 r. określone zostały ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie niektórych ustaw.
Analizując podane wielkości, oraz uwzględniając lokalne warunki, uznano, że celowym jest obniżenie stawek maksymalnych.