Uchwała nr LXII/460/06

UCHWAŁA NR LXII/460/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 lipca 2006 r.

 

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Mosinie.  

 

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE

 

§ 1.

 

Urząd Miejski w Mosinie jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Mosina, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

 

§ 2.

 

1.     Siedzibą Urzędu Miejskiego w Mosinie jest budynek przy pl. 20 Października 1 w Mosinie.

2.     Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Mosinie jest Burmistrz Gminy Mosina.

3.     Burmistrz Gminy Mosina reprezentuje Urząd Miejski w Mosinie na zewnątrz.

4.     Burmistrz Gminy Mosina wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 3.

 

Zadania Urzędu Miejskiego w Mosinie określa zarządzenie nr 11/2005 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zmienione zarządzeniem nr 69/2006 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20 czerwca 2006 r.

 

 

§ 4.

 

Urząd Miejski w Mosinie działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

 

§ 5.

 

W Urzędzie Miejskim w Mosinie mogą być tworzone komórki organizacyjne, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek uchwalenia statutów jednostkom budżetowym samorządu terytorialnego – art. 238 § 2. Przepis art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym należy uznać za przepis szczególny wobec cytowanego na wstępie art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Dlatego najwłaściwszym rozwiązaniem jest przyjęcie proponowanej uchwały w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Mosinie.