Uchwała nr LXII/459/06

UCHWAŁA NR LXII/459/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 lipca 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje :  

 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

1)     uchwały Nr XIII/79/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 29 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej;

2)     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

3)     ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);

4)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

5)     ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 z późn. zm.);

6)     ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);

7)     ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);

8)     innych ustaw nakładających zadania na ośrodki pomocy społecznej oraz zadania zlecone na podstawie upoważnień ustawowych przez organ Gminy.

 

 

§ 2.

 

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Mosina, a obszarem działania jest Gmina Mosina.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Ośrodka

 

Przedmiotem działalności Ośrodka, w tym działalności podstawowej, jest:

1)     niesienie pomocy społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;

2)     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3)     praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom w zakresie tworzenia warunków sprzyjających poprawie ich bytu i usamodzielnianie się;

4)      przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

5)      przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych;

6)      przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

7)     realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§ 3.

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy.

 

 

§ 4.

 

Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy w ramach realizacji zadań własnych, z budżetu Państwa w ramach realizacji zadań zleconych Gminie o charakterze obowiązkowym.

 

 

§ 5.

 

W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z zakładami ochrony zdrowia, organizacjami społecznymi i charytatywnymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i grupami samopomocy społecznej, pracodawcami, osobami fizycznymi.

 

 

 

Rozdział III

 

Gospodarka finansowa

 

§ 6.

 

1.     Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

 

 

§ 7.

 

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

 

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja Ośrodka

 

§ 8.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

1)      Kierownik Ośrodka,

2)      komórki organizacyjne Ośrodka:

a)      Dział ds. pomocy społecznej,

b)      Dział ds. świadczeń rodzinnych,

c)      Księgowość.

 

 

§ 9.

 

Ośrodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego działalność, który w szczególności:

1)      ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy społecznej,

2)      ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka,

3)      zarządza mieniem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,

4)     sprawuje nadzór nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka,

5)     pełni funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników,

6)     składa corocznie sprawozdanie Radzie Miejskiej w Mosinie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

 

§ 10.

 

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest Burmistrz. Kierownik działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Gminy.

 

 

§ 11.

 

1.     Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka, opracowany przez Kierownika Ośrodka.

2.     Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Kierownika Ośrodka zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Ośrodka.

 

 

  

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

               

§ 12.

 

Ośrodek używa pieczęci z pełnym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

 

 

§ 13.

 

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

 

 

§ 14.

 

Traci moc uchwała nr XXVIII/232/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

 

§ 15.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Konieczność nadania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie nowego statutu wynika z potrzeby dostosowania go do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).