Uchwała nr LXII/457/06

UCHWAŁA NR LXII/457/06

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 lipca 2006 r.

 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e i pkt 10 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Miejska w Mosinie wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy Mosina umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa boiska szkolnego w Rogalinie do kwoty 76.200,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Mosina i podpisanie deklaracji do weksla.

Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 28, poz. 237), następowała będzie z dochodów budżetu gminy Mosina.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Mosina zamierza złożyć do Ministerstwa Sportu wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska szkolnego w Rogalinie”. Realizacja inwestycji, która ma być finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wymaga zgody Rady Miejskiej w Mosinie na zawarcie umowy oraz wystawienie weksla „in blanco” i podpisanie deklaracji wekslowej na kwotę dofinansowania równą 76.200,00 zł.