Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych

Podstawę prawną realizowalnych zadań publicznych na terenie Gminy Mosina stanowi Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwała NR III/7/10Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

SPRAWOZDANIA: 

Za rok 2021  
- Załącznik nr 1 ( pismo przewodnie , spr_2021_pozytek opis i tabele )
- Załącznik nr 2 ( pismo przewodnie , spr_2021_sport opis i tabele )  

Za rok 2020
- Załącznik nr 1 ( spr- pożytek 2020)
- Załącznik nr 2 ( spr- sport 2020)