(646) Zapytanie radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie sprawozdań Z-06 za rok 2020 i 2021 wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Mosina oraz w sprawie sprawozdań Rb-28s na dzień 31.03.2022 r

Zapytanie.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załączniki do odpowiedzi dostępne do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Mosinie (z uwagi na  objetość materiału brak możliwości zamieszczenia).