Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 13.04.2022 r. w sprawie zmiany składu Komitetu Rewitalizacji

 

 

Zarządzenie Nr 84/2022

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.), art. 7 ust. 4,  ustawy  z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) oraz uchwały Nr XLVI/520/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu nr PP.0050.89.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018–2023, wprowadza się następujące zmiany oraz nr 146/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany składu Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018 - 2023

 

§ 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1)       Pan Ireneusz Łodyga, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;

2)       Pan Czesław Tomczak, jako przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji;

3)       Pani Alicja Noskowiak jako przedstawiciel mieszkańców gminy;

4)       Pan Wojciech Olszewski jako przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

5)       Pani Małgorzata Kasprzyk jako przedstawiciel  organizacji  pozarządowych,  organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji;

6)       Pan Artur Nadolny jako przedstawiciel  organizacji  pozarządowych,  organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji;

7)       Pan Wiesław Kosse jako przedstawiciel Wielkopolskiego Parku Narodowego;

8)       Pani Hanna Bober jako przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Mosinie;

9)       Pan Mieczysław Hemmerling, jako przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii;

10)     Pan Andrzej Raźny jako przedstawiciel Rady Miejskiej;

11)     Pan Dominik Michalak, jako przedstawiciel Rady Miejskiej;

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.