Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 13 ust. 2 i 2a, art, 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) a także w wykonaniu Uchwały nr LXIII/530/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
1) nr 207/5, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0044 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
2) nr 213/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0003 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
3) nr 230/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0099 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
4) nr 232/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0010 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
5) nr 323/1, obręb Dymaczewo Stare, o powierzchni 0,0023 ha, będącej własnością Gminy Mosiny, bliżej opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie i na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
/-/ Adam Ejchorst

Załącznik do zarządzenia:
Wykaz nieruchmości położnych w Dymaczewie Starym, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny, stanowiących własność Gminy Mosina