Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie § 12 uchwały Nr XX/143/19 Rady Miejskiej w Mosinie, z dnia 12 grudnia
2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mosina zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przydział lub zamianę lokali mieszkalnych,
o przydział lokali socjalnych oraz o poprawę warunków zamieszkania oraz poddaniu tych spraw kontroli społecznej, powołuję Komisję Mieszkaniową, w następującym składzie:
1. Pan Adam Ejchorst - przewodniczący Komisji, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina,
2. Pani Katarzyna Frydrychowicz - zastępca przewodniczącego Komisji, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego,
3. Pan Bartosz Twers - sekretarz Komisji, Inspektor w Referacie Mienia Komunalnego,
4. Pani Ewelina Dudek - członek Komisji, Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu
i Finansów, Radna Rady Miejskiej w Mosinie,
5. Pani Olga Czerwińska - członek Komisji, Kierownik Działu Spraw Administracyjnych i Zamówień Publicznych w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
6. Pani Katarzyna Pelińska - członek Komisji, pracownik w „Zakładzie Usług Komunalnych" Spółka z o.o. w Mosinie,
7. Pan Ryszard Rybicki - członek komisji, Sołtys wsi Krosno, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.
8. Pani Lidia Skupin-Wójtowska - członek Komisji, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
9. Pan Waldemar Wiązek - członek Komisji, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.
10. Pan Łukasz Kasprowicz - członek Komisji, Sołtys wsi Dymaczewo Nowe, Radny Rady Miejskiej w Mosinie.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest:
1) opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, o przydział lokali socjalnych, opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych oraz wniosków o poprawę warunków zamieszkania,
2) opracowanie projektów list osób kwalifikujących się do ubiegania o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego oraz zamianę lokali mieszkalnych,
3) dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego lub o przydział lokalu socjalnego.
2. Zasady i tryb działania Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik