Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 70/2022
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 5 kwietnia 2022 r.  

w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej, mającego siedzibę w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, reprezentowanego przez Kierownika - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do przyjmowania i rozpatrywania wniosków dot. przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. poz. 605 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1.   Wyznaczam Ośrodek Pomocy Społecznej, mający siedzibę w Mosinie przy ul. Dworcowej 4, reprezentowany przez Kierownika - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do przyjmowania i rozpatrywania wniosków dot. przyznawania świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                  

Burmistrz Gminy Mosina                                                                                                          
/-/ Przemysław Mieloch