Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku

ZARZĄDZENIE NR 62/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku

Na podstawie art. 31 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/385/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku"  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminny Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku w składzie:
1) Miłosz Sura - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
2) Joanna Pawlicka - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy,
3) Radosław Łucka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
4) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca Kierownika referatu Mienia Komunalnego,
5) Piotr Sternal Kierownik - Referatu Geodezji i Nieruchomości,
6) Anna Balcerek - Kałek - Kierownik Referatu Oświaty i Sportu,
7) Karolina Adamczyk - Pięta - Kierownik Referatu Promocji i Kultury,
8) Dorota Tomyślak - Sekretarz Gminy,
9) Lidia Skupin - Wójtowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
10) Marek Dudek - Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury,
11) Waldemar Demuth - Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie,
12) Jan Marciniak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
13) Marcin Ługawiak - radny Rady Miejskiej w Mosinie,
14) Maciej Patela - radny Rady Miejskiej w Mosinie.
2. Na kierownika Zespołu odpowiedzialnego za realizację zadania powołuję Tomasza Łukowiaka I Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina.

§ 2. Podstawowymi zadaniami Zespołu są:

1) terminowe przygotowanie projektu Strategii,
2) przeprowadzenie i organizacja wymaganych konsultacji społecznych oraz uzgodnień,
3) organizacja pozostałych wydarzeń na potrzeby powstania projektu strategii.
4) prowadzenie polityki informacyjnej i komunikacji,
5) współpraca z partnerami oraz innymi gremiami zaangażowanymi w powstawanie strategii.

§ 3. Podstawowymi zadaniami kierownika Zespołu są:

1) podział zadań między poszczególnych członków Zespołu,
2) nadzór i koordynacja realizacji zadań przez poszczególnych członków Zespołu,
3) bieżące monitorowanie terminowości, systematyczności i efektywności realizacji zadań Zespołu,
4) planowanie realizacji zadań Zespołu oraz zasad prowadzenia polityki informacyjnej i komunikacji,
5) ścisła współpraca w celu zapewnienia pomocy doradczej w realizacji zadań przez Zespół.

§ 4. 1. Członkowie Zespołu zobowiązani są do współpracy w celu terminowej realizacji zadań i skutecznego przygotowania projektu strategii.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, których zakres działania związany jest z przygotowaniem strategii, a którzy nie wchodzą w skład Zespołu, są zobowiązani do realizacji zadań wynikających z decyzji kierownika Zespołu oraz udzielania wszelkiej pomocy i wsparcia w opracowaniu Projektu, zarówno członkom Zespołu, jak i wykonawcy opracowania strategii.

§ 5. Zespół zakończy prace po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku".

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.