Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

ZARZĄDZENIE NR 63/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LVII/645/2017 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027, oraz uchwałą nr LXII/730/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mosina na lata 2017 - 2027, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Gminny Zespół ds. Rewitalizacji, zwany dalej Zespołem, w składzie:
1) Adam Ejchorst - II Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Przewodniczący Zespołu,
2) Tomasz Łukowiak - I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3) Tatiana Cynka - Skarbnik Gminy Mosina, członek Zespołu
4) Joanna Lesicka - Audytor Wewnętrzny, członek Zespołu
5) Miłosz Sura - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa, członek Zespołu
6) Joanna  Pawlicka - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, członek Zespołu
7) Katarzyna Frydrychowicz - Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego, członek Zespołu
8) Radosław Łucka - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członek Zespołu
9) Karolina Adamczyk - Pięta - Kierownik Referatu Promocji i Kultury, członek Zespołu
10) Piotr Sternal - Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości, członek Zespołu.
2. W przypadku nieobecności, członka Zespołu zastępuje wyznaczony pracownik referatu, którym dany członek kieruje.
3. Zespół ds. rewitalizacji powołany jest na czas realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2027".

§ 2. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należeć będzie:

a) kierowanie pracami Zespołu oraz reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, a także ustalenie harmonogramu działań,
b) zwoływanie spotkań oraz zapewnienie organizacji pracy i ich przebiegu, wnioskowanie o uzupełnienie składu Zespołu,
c) przekazywanie informacji z postępu prac Zespołu Burmistrzowi Gminy Mosina,
d) określenie form dokumentowania pracy i podejmowanie innych działań wynikających z pracy Zespołu,
e) koordynowanie prac dot. promocji i konsultacji społecznych,
f) koordynowanie wdrażania projektów przewidzianych w Programie Rewitalizacji;
g) koordynowanie opracowania i składania wniosków o dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych;
h) prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji realizowanych zadań.
2. Zadaniem członków Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji będzie w szczególności:
a) koordynacja działań włączających lokalną społeczność w konsultacje społeczne dotyczące wdrażania, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji,
b) informowanie oraz współdecydowanie w zakresie wdrażania, aktualizacji, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji,
c) promocja działań rewitalizacyjnych oraz Gminnego Programu Rewitalizacji,
d) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji, dotyczących koncepcji, projektu, metod finansowania i realizacji poszczególnych zadań i inwestycji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina.

§ 4. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.