ZARZĄDZENIE NR 58/2022 BURMISTRZA GMINY MOSINA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 558) art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna, w następującym składzie:
1) Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2) Dorota Tomyślak - przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Magdalena Paluch - przedstawiciel organu prowadzącego; przedstawiciel rezerwowy - Monika Wolgetan;
4) Olga Janyszek - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
5) Barbara Tomkowiak - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6) Hanna Wartecka - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7) Karolina Różycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Ewelina Przepierska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej; przedstawiciel rezerwowy - Monika Andrzejewska;
9) Aleksandra Czaińska - przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Barbara Jodko - przedstawiciel Rady Rodziców; przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców - Justyna Jankowiak.
2. Miejsce prac komisji konkursowej: budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, I piętro, pok. 19,  ul. M. Konopnickiej 31 w Mosinie.
3. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 29 marca 2022 r., godz. 12:00.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty i Sportu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.