ZARZĄDZENIE NR 51/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie planu finansowego wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriu

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 16 marca 2022 r.
  w sprawie planu finansowego wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

  Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)   zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie wydatków realizowanych ze środków własnych na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  zgodnie z załącznikiem do  zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Mosina.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     

Załącznik: załącznik do zarządzenia nr 51 z dnia 16 marca 2022 r.