Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 47/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. kadr w Referacie Organizacyjnym, w następującym składzie:
1) Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina - przewodniczący komisji;
2) Magdalena Paluch, kierownik Referatu Organizacyjnego - członek komisji;
3) Tatiana Cynka, Skarbnik Gminy - członek komisji;
4) Dorota Tomyślak, Sekretarz Gminy Mosina - sekretarz komisji.
§ 2. Do zadań komisji należy wytypowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych, zgodnie z procedurą rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 25 marca 2022 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.