Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Zarządzenie Nr 54/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 45 pkt 17 zarządzenia nr 118/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, zarządza się co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina;
2) zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Mosina;
4) autorze - należy przez to rozumieć merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostkę organizacyjną Gminy Mosina przygotowującą projekt;
5) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 2. 1. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować poniższe zasady, w szczególności:
1) zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej";
2) wymogi techniczne wykorzystywanego do tego celu oprogramowania;
3) zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.
2. Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację "Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
§ 3. Projekt przygotowuje komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostka organizacyjna gminy, do kompetencji której należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.
§ 4. 1. Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie jednego dnia roboczego dokonuje oceny projektu pod względem prawnym.
2. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu:
1) w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki;
2) uzyskuje kolejny numer zarządzenia od Kierownika Referatu Organizacyjnego, który równocześnie rejestruje zarządzenie w centralnym rejestrze zarządzeń Burmistrza;
3) wprowadza do zarządzenia uzyskany numer włącznie z datą jego nadania, jako datą aktu;
4) zmienia statusu zarządzenia na "Podpisany";
5) blokuje do edycji wersję elektroniczną projektu;
6) umieszcza zarządzenie (w formacie ZIPX) w folderze sieciowym, udostępnionym pod adresem P:\Zarządzenia\Rok\. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać numer aktu oraz określenie przedmiotu aktu;
7) drukuje ostateczną wersję projektu i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego;
8) przekazuje do Kierownika Referatu Organizacyjnego.
3. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny zwraca go autorowi w celu naniesienia wymaganych poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego.
4. Do projektu wymagane jest dołączenie jego uzasadnienia, jeżeli przedmiot regulacji zawarty w projekcie wymaga wyjaśnień, lub jeżeli uznaje się za celowe przytoczenie argumentów przemawiających za przyjęciem projektu w wersji przedłożonej. Uzasadnienie wprowadza się do projektu z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.
5. Projekt powinien być parafowany przez radcę prawnego i kierownika komórki organizacyjnej - według właściwości.
§ 5. 1. Zaakceptowany projekt zostaje przekazany w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału do podpisu Burmistrzowi za pośrednictwem sekretariatu.
2. Dopuszcza się sporządzenie większej liczby egzemplarzy projektu na prawach oryginału w sytuacji, gdy oryginały są niezbędne dla dokonania dalszych czynności, np. aktu notarialnego.
3. Po podpisaniu projektu przez Burmistrza, pracownik sekretariatu przekazuje wszystkie egzemplarze podpisanego zarządzenia do Referatu Organizacyjnego.
4. Kierownik Referatu Organizacyjnego włącza jeden egzemplarz do prowadzonego na stanowisku zbioru zarządzeń, a pozostałe egzemplarze niezwłocznie przekazuje autorowi. Dodatkowo dokonuje publikacji zarządzenia w Bazie Aktów Własnych Gminy Mosina.
5. Rejestr zarządzeń prowadzi się oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego przy użyciu formuły: numer/rok.
§ 6. 1. Autor zarządzenia odpowiada za wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu zarządzeń, w stosunku do których istnieje taki obowiązek.
2. Autor zarządzenia ma obowiązek doręczenia tekstu zarządzenia wszystkim komórkom organizacyjnym urzędu i jednostkom organizacyjnym gminy, których zarządzenie dotyczy.
§ 7. W przypadku, gdy tekst zarządzenia na skutek wielokrotnych nowelizacji stał się nieczytelny, autor sporządza projekt tekstu jednolitego zarządzenia z wykorzystaniem programu Legislator.
§ 8. , Pracownik Referatu Organizacyjnego udostępnia zarządzenia do wglądu oraz umożliwia ich kopiowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów.
§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
§ 10. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i ewidencjonowania zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.
§ 11. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.