Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Zarządzenie Nr 53/2022
Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt uchwały Rady Miejskiej w Mosinie;
2) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie;
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mosinie;
4) sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Mosinie;
5) autorze - należy przez to rozumieć merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Mosinie lub jednostkę organizacyjną Gminy Mosina, przygotowującą projekt;
6) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referat, biuro lub samodzielne stanowisko w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
§ 2. Ustala się zasady postępowania komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych z projektami uchwał, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina.
§ 3. Projekty, których inicjatorem jest Burmistrz Gminy Mosina, przygotowywane są przez autora, do kompetencji którego należy prowadzenie spraw stanowiących przedmiot regulacji.

Rozdział 1.
Zasady postępowania z projektami Burmistrza Gminy Mosina i związane z tym terminy

§ 4. 1. W celu terminowego wprowadzenia projektu do porządku obrad sesji Rady, autor przekazuje zaakceptowany pod względem prawnym projekt do Referatu Organizacyjnego, najpóźniej dziesięć dni przed terminem posiedzenia pierwszej komisji opiniującej.
2. Autor, opracowując projekt, zobowiązany jest stosować zasady techniki prawodawczej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej", dostosować się do wymogów technicznych wykorzystywanego do tego celu oprogramowania oraz dbać o zachowanie zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE.
3. Projekt przygotowuje się w formacie XML stosując aplikację „Edytor aktów prawnych XML Legislator" (dalej Legislator), z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina.
4. Autor do projektu obowiązkowo dołącza uzasadnienie, z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności dostępnej w programie Legislator.
5. Uzasadnienie projektu powinno zawierać argumenty przemawiające za zasadnością uchwalenia projektu w przedłożonej wersji, a w przypadku projektów rodzących skutki finansowe wskazywać źródło finansowania.
6. Projekt uchwały powinien być parafowany pod uzasadnieniem do uchwały przez kierownika komórki organizacyjnej lub kierownika jednostki orgaizacyjnej - według właściwości.
7. Projekt przekazywany jest radcy prawnemu. Radca prawny w terminie trzech dni roboczych dokonuje oceny projektu pod względem prawnym. Po dokonaniu oceny, autor dokumentu w porozumieniu z radcą prawnym nanosi ew. poprawki. W przypadku konieczności dokonania istotnych zmian w treści projektu radca prawny przekazuje go autorowi w celu naniesienia poprawek. Powtórnie złożony projekt podlega ponownie ocenie prawnej przez radcę prawnego. Projekt zaakceptowany przez radcę prawnego autor drukuje i uzyskuje pod nim podpis radcy prawnego.
8. Zablokowaną do edycji wersję elektroniczną projektu (w formacie ZIPX) autor umieszcza w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Projekty uchwał\Rok\Data sesji. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać określenie przedmiotu aktu.
§ 5. 1. Projekt zaakceptowany pod względem prawnym autor przekazuje do podpisu w jednym egzemplarzu Burmistrzowi Gminy Mosina, a w przypadku jego nieobecności Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina. W przypadku nieobecności Burmistrza oraz Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina przekazuje do podpisu Drugiemu Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
2. Burmistrz Gminy Mosina akceptuje projekt i podpisuje uzasadnienie projektu.
§ 6. Referat Organizacyjny umieszcza podpisany projekt w zestawieniu projektów przygotowanych na sesję, które przekazuje do Kierownika Biura Rady.
§ 7. Autopoprawkę do projektu przygotowuje autor, stosując odpowiednio zasady przyjęte w § 4-6.
§ 8. W sytuacjach uniemożliwiających zachowanie zasad postępowania określonych w § 4-6 o sposobie postępowania z projektem decyduje Burmistrz Gminy Mosina.

Rozdział 2.
Wprowadzanie poprawek do uchwał przyjętych na sesji

§ 9. 1. Poprawkę przyjętą na sesji wprowadza w ostatecznej wersji tekstu uchwały Biuro Rady z wyłączeniem uchwał w sprawie budżetu gminy i jego zmiany oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Autor zobowiązany jest do współuczestniczenia w ustalaniu ostatecznej wersji tekstu uchwały.
3. Pieczę nad wprowadzeniem poprawek sprawuje - od chwili wszczęcia sprawy do chwili przedłożenia Przewodniczącemu Rady do podpisu uchwały podjętej przez Radę - Biuro Rady.
§ 10. W przypadku nowelizacji uchwały, autor w ciągu roku od przyjęcia nowelizacji sporządza projekt tekstu jednolitego uchwały z wykorzystaniem programu Legislatora.

Rozdział 3.
Postępowanie z przyjętymi uchwałami

§ 11. 1. Kierownik Biura Rady nadaje numery uchwałom i prowadzi ich rejestr.
2. Biuro Rady załącza oryginały podjętych uchwał do protokołu sesji Rady.
3. Biuro Rady zapewnia:
1) powielenie podjętej uchwały;
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie kompletu odpisów podjętych na sesji uchwał Wojewodzie Wielkopolskiemu;
3) niezwłoczne, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odpisów wybranych uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wyłączeniem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4) przygotowanie uchwał, wskazanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz z ich wersją elektroniczną przygotowaną w formacie XML, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
5) umieszczenie wersji elektronicznej podjętych uchwał z uzupełnionym numerem i datą oraz zmienionym statusem na "Uchwalony", w folderze sieciowym udostępnionym pod adresem P:\Uchwały\Rok\Data sesji. W celu jednoznacznej identyfikacji, tytuł pliku, winien zawierać pełen numer uchwały oraz określenie przedmiotu aktu;
6) publikację uchwał w Bazie Aktów Własnych Gminy Mosina;
7) przekazanie autorowi uzgodnione liczby egzemplarzy uchwał na prawach oryginału;
8) przekazanie kopii uchwał, zgodnie z dyspozycją, do pozostałych komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek zobowiązanych do realizacji postanowień uchwały;
9) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat daty publikacji uchwały oraz pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
10) monitorowanie i przekazywanie informacji na temat rozstrzygnięć nadzorczych odnośnie uchwały.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mosina oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 13. Traci moc zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania i obiegu projektów uchwał Rady Miejskiej w Mosinie, zmienione zarządzeniem nr 180/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.
§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.