(632) Interpelacja radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf