Zarządzenie Nr 40/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 9 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r., poz.1372 i 1834)  oraz art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 i 762) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 16/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, wprowadzam następujące zmiany:
§ 4 otrzymuje następujące brzmienie: W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny  2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  obowiązują następujące kryteria:
1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 6 punktów (po 3 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki - 2 punkty;
3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina - 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina - 2 punkty (po 1 punkcie za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 punkt.  
§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 marca 2022 r.