(628) Interpelacja radnej Elżbiety Jareckiej w sprawie zorganizowania stacjonarnych dyskusji publicznych nad przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze

Interpelacja.pdf
Pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf