LXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 lutego 2022 r.

Nagranie audiovideo
Wyniki głosowań imiennych w sprawie:
1) zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego nadania nazwy ulicy „ALEKSANDRA WAŃKOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina
2) wprowadzenia do porządku obrad punktu: Wydawanie gazety samorządowej „Informator Mosiński” (zmiana uchwały), bezpośrednio przed punktem: Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała)
3) wprowadzenia do porządku obrad punktu: Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina (zmiana uchwały), bezpośrednio po punkcie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina
4) wycofania z porządku obrad punktu: Uznanie za parki gminne terenów na obszarze miasta Mosina (uchwała)
5) wprowadzenie do porządku obrad punktu "Oświadczenie Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywateli Ukrainy" przed punktem "Interpelacje i zapytania radnych"
6) projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mosina, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina
7) wprowadzenia zapisu w brzmieniu "Gazeta jest czasopismem i ukazuje się nie rzadziej niż raz w roku"
8) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania gazety samorządowej „Informator Mosiński”
9) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami
10) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń
11) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wraz z autopoprawkami
12) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina
14) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice
15) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień)
16) projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie)
17) projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu i uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników wraz z autopoprawką
18) ekwiwalentu za: udział w akcji ratowniczej w kwocie 30 zł, za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu w kwocie 15 zł
19) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z przyjętym wnioskiem i autopoprawką
20) projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina
21) Oświadczenia Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywateli Ukrainy wraz z autopoprawkami
22) wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Mosinie w osobie radnej Wiesławy Mani w składzie Gminnej Komisji Stypendialnej
23) wyboru trybu, w którym miałaby się odbyć sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 marca 2022 r.